Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU „FOTOMARATON 2014” – II Edycja, Częstochowa

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1.    Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu fotograficznego „Fotomaraton 2014″ zwanego dalej konkursem.
2.    Konkurs został ustanowiony przez Fundację Festiwal Sztuki Fotoreportażu, która jest jednocześnie jego Organizatorem.
3.    Konkurs dofinansowany jest ze środków publicznych Urzędu Miejskiego w Częstochowie i Marszałka Województwa  Śląskiego
4.    Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2

Cel i tematyka konkursu

 

1.    Celem konkursu są:
–  propagowanie sztuki fotografowania jako jednej z form artystycznego wyrazu;
– znajdowanie „magicznych” miejsc i zachęcanie do odkrywania na nowo miejsc powszechnie znanych.
2.    Temat główny stanowiący motto danej edycji konkursu, zostanie przekazany wszystkim zarejestrowanym Uczestnikom, którzy stawią się w miejscu startu ogłoszonym na stronie Organizatora.
3.    Tematyka konkursu zostanie przekazana Uczestnikom w dniu rozpoczęcia konkursu „Fotomaraton 2014″ po zakończeniu wszystkich formalności związanych z rejestracją Uczestników.

 

§ 3

Warunki uczestnictwa

 

1.    Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich osób fizycznych zajmujących się fotografią profesjonalnie bądź amatorsko.
2.    Jednym z warunków uczestnictwa jest posiadanie aparatu fotograficznego obsługującego format, na której zostanie zarejestrowany materiał konkursowy.  W konkursie wykluczamy możliwość rejestrowania za pomocą telefonów wyposażonych w aparat fotograficzny.

Wskazane jest ustawienie profilu kolorystycznego aparatu Adobe RGB oraz podwójna rejestracja zdjęć w formacie JPEG (obowiązkowo) i wyższych, np.: RAW, NEF jeżeli urządzenie posiada taką możliwość (w czasie trwania konkursu przekazujemy tylko pliki w formacie JPEG).
3.    Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy przejmują pełną odpowiedzialność za niepełnoletniego uczestnika.
4.    Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny z wyjątkiem kosztów rejestracji. Od Uczestników zostanie pobrana opłata w wysokości 15 PLN. Możliwe jest odwołanie uczestnictwa i zwrot 50 % kosztów rejestracji jednak nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem konkursu. Po 30.08.2014 zwrotów kosztów nie będzie. Możliwe są ewentualne zamiany uczestników jednak nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem imprezy
5.    Wniesienie opłaty rejestracyjnej w dniu imprezy możliwe jest w drodze wyjątku i uzasadnionych przypadkach, o czym decyduje Organizator.
6.    W uzasadnionych przypadkach Organizator może zwolnić Uczestnika lub grupę Uczestników z wniesienia opłaty rejestracyjnej.
7.    Uczestnikiem konkursu jest każdy, kto do dnia poprzedzającego dzień startu Konkursu do godz. 20:00 zarejestruje się na formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym na stronie Organizatora oraz wniesie opłatę rejestracyjną. Decyzją Organizatora dopuszcza się rejestrację i wniesienie opłaty rejestracyjnej w dniu imprezy, w uzasadnionych przypadkach.
8.    Organizator wyposaży każdego Uczestnika w kartę z numerem startowym, którego posiadanie jest niezbędne na starcie i w punkcie końcowym konkursu. Karta uczestnictwa ważna jest tylko w momencie zarejestrowania jej w punktach kontrolnych startu i mety.
9.    Dodatkowo każdy z zarejestrowanych wcześniej Uczestników zostanie indywidualnie poinformowany drogą elektroniczna o miejscu rozpoczęcia imprezy na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej podany w formularzu zgłoszeniowym.
10.    Uczestnicy konkursu ponoszą wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem prac konkursowych.

 

§ 4

Zasady zgłaszania prac konkursowych i przebieg Konkursu

 

1.    Praca konkursowa będzie złożona z serii 10 zdjęć podlegających kryteriom Tematu głównego i wyznaczonych podtematów/motywów ułatwiających wykonanie zadania, określonych przez Organizatora. Prace nie spełniające kryteriów postawionych w temacie konkursu mogą zostać odrzucone, a Uczestnik konkursu nie będzie miał możliwości zakwalifikowania się do Wielkiego Finału Konkursu.
2.    Spotkanie Uczestników rozpocznie się 6 września 2014 r. o godzinie 9:00 na godzinę przed planowanym rozpoczęciem Konkursu (godzina 10:00) na Placu dr. Biegańskiego, w centrum Częstochowy (namiot konkursowy). Organizator konkursu będzie obecny w punkcie startu od godziny 8:30.
3.    Po zakończonej rejestracji Uczestników, przekazaniu numerów startowych i odprawie, o godzinie 10:00 zostanie ogłoszony Temat główny/Motto konkursu „Fotomaraton 2014” niezbędne do zrealizowania poprawnej serii zdjęć, która weźmie udział w Wielkim Finale Konkursu.
4.    Organizator zobowiązuje się każdemu zarejestrowanemu Uczestnikowi przekazać numer startowy i listę tematów, o ile Uczestnik, nie później niż 15 minut po wyznaczonym czasie, pojawi się na linii startu.
5.    Po czterech godzinach, w punkcie pośrednim, istnieje możliwość spotkania z przedstawicielami Organizatora, gdzie Uczestnicy konkursu będą mogli skonsultować ewentualne trudności w realizacji zadania.
6.    Pierwszy dzień konkursu zakończy się o godzinie 18:00 spotkaniem w punkcie końcowym, gdzie będzie umieszczona tablica kontrolna, której zdjęcie będzie elementem obowiązkowym, kończącym całą serię zdjęć konkursowych.
7.    Każdy, kto nie przybędzie w wyznaczonym czasie na miejsce startu i do punktu końcowego, kończącego pierwszy dzień konkursu, traci prawo do udziału w dalszej części konkursu, automatycznie rezygnując z dalszego udziału w konkursie.
8.    W drugim dniu konkursu, 7 września 2014 r, w miejscu Wielkiego Finału Konkursu (Pub Sportowy „STACHERCZAK”, al. Kościuszki 1), w godz.10.00-11.00 wszyscy Uczestnicy są zobowiązani do dostarczenia, na kartach pamięci, wybranych 10 zdjęć wraz z 2 dodatkowymi, stanowiącymi zdjęcia tablicy startowej i tablicy końcowej (łącznie 12 zdjęć) w celu przeniesienia ich na nośnik pamięci Organizatora.
9.    Uczestnik, na którego karcie pamięci będzie znajdowało się mniej lub więcej niż 10 zdjęć konkursowych wraz z dodatkowymi 2 zdjęciami zawierającymi numer startowy i tablicę kontrolną z punktu końcowego lub/i nie przybędzie w wyznaczonym terminie Wielkiego Finału Konkursu w dniu 7.09.2014r. w godz. 10.00-11.00, niestety zostanie automatycznie odsunięty od możliwości dalszego udziału w konkursie.
10.    Wszyscy Uczestnicy, których prace nie będą odpowiadały merytorycznie regułom Konkursu, zostaną odsunięci z dalszej możliwości udziału w Konkursie, który ma za zadanie wyłonić zwycięzców.
11.    Organizator poinformuje wszystkich Uczestników, którzy zostaną odsunięci od możliwości dalszego udziału w konkursie poprzez udostępnioną publicznie listę dostępną w miejscu Wielkiego Finału Konkursu.
12.    Wszystkie punkty: startowy, pośredni i końcowy zostaną ogłoszone przez organizatora na tydzień przed rozpoczęciem konkursu i podane do wiadomości wszystkich Uczestników. Informacja zostanie przekazana drogą elektroniczną na podane podczas rejestracji adresy elektroniczne, na stronie Organizatora jak i w punkcie startu.
13.    Uczestnik jest odpowiedzialny za transport podczas realizacji zdjęć konkursowych i wykonuje go na własny koszt.
14.    Publiczne rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w godzinach wieczornych, w dniu 7 września 2014r, w „Pubie Sportowym Stacherczak” przy al. Kościuszki 1 (podziemie DH Schott) w Częstochowie (42-200).
15.    Organizator poinformuje wszystkich Uczestników o dokładnej godzinie Wielkiego Finału Konkursu po zakończeniu przenoszenia prac Uczestników na nośniki pamięci Organizatora w dniu 7 września 2014r.
16.    Bezwzględnie zakazuje się Uczestnikom konkursu przekazywania treści obraźliwych lub/i pornografii. Wszystkie prace zawierające wymienione treści zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
17.    Niedopuszczalna jest wszelka obróbka (postprodukcja)  zdjęć w programach graficznych. Dopuszcza się jedynie podstawową obróbkę możliwą do przeprowadzenia w oprogramowaniu aparatu, np.: na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany (fotomontaż, manipulacja cyfrowa) są niedopuszczalne. Zdjęcia niespełniające wymagań konkursowych zostaną zdyskwalifikowane.

 

§ 5

Komisja konkursowa i zasady wyłonienia laureatów

 

1.    Kapituła konkursu jest powołana na wniosek Organizatora Fundacji Festiwal Sztuki Fotoreportażu.
2.    W skład kapituły wchodzą 3 osoby.
3.    Zadaniem kapituły jest:
– rzetelna, sumienna i obiektywna ocena prac;
– wybór finalistów konkursu;
– przeprowadzenie publicznego otwartego finału konkursu i wybór jego laureatów w interakcji z widzami i autorami.
4.    Przy ocenie prac Kapituła bierze pod uwagę następujące kryteria oceny:
– spełnienia założeń ideowych konkursu;
– jakość walorów estetycznych i artystycznych.
5.    Ze względu na możliwy różnorodny charakter prac konkursowych Kapitule pozostawia się możliwość zastosowania dodatkowych kryteriów oceny, które odzwierciedlą specyfikę zgłoszonych do Konkursu prac.
6.    Członkowie kapituły dokonują oceny prac i wyboru finalistów nie znając danych personalnych ich autorów. W momencie, gdy zachodzi okoliczność mogąca podważyć bezstronność ich oceny, członkowie Kapituły mają obowiązek wstrzymania się od oceny danej pracy konkursowej.
7.    Finaliści i Laureaci zostaną wyłonieni w drodze głosowania. Każdemu Członkowi Kapituły przysługuje w głosowaniu jeden głos. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły.
8.    W przypadku nie wyłonienia przez Kapitułę laureatów I, II i/lub III miejsca, Organizator zastrzega sobie prawo innego rozdziału nagród lub odstąpienie od ich przyznania.
9.    Nagrody:
Przewidziane są nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i II miejsca:

§ 6

Ochrona danych osobowych

 1.    Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez Organizatora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz identyfikacji Uczestników i Laureatów konkursu, wydania nagród oraz publicznego podania imion i nazwisk wszystkich Uczestników, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
2.    Uczestnik konkursu ma prawo wglądu i poprawiania danych osobowych.

§ 7

Prawa autorskie

 

1.    Uczestnik konkursu poprzez zgłoszenie pracy konkursowej, oświadcza, że przysługują mu do niej autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, jest uprawniony do  rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na fotografii, a także przejmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej.
2.    Uczestnik konkursu upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania ( w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu związanym z promowaniem konkursu Fotomaraton, Fundacji, Miasta, Województwa lub któregoś ze Sponsorów lub Patronów,a w szczególności działaniach promocyjnych na następujących polach:
– utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w formie zapisu cyfrowego, niezależnie od standardu, systemu lub formatu,
– wprowadzenie do pamięci komputera i przechowywanie,
– wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie, wykorzystywanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, produkt placement, public relations;
– inne przypadki rozpowszechniania zdjęć, w tym wyświetlanie i ich utrwaleń,
– dokonywanie opracowań zdjęć, w tym prawo do obróbki komputerowej oraz zmian i modyfikacji zdjęć, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystanie opracowań.
3.    Uczestnik uprawnia Organizatora do udzielania dalszej licencji na wykorzystywanie materiałów konkursowych.
4.    Uczestnik zgadza się na posługiwanie przez Organizatora jego Imieniem i Nazwiskiem w celach informacyjnych.
5.    Ponadto Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć.
6.    W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze zdjęć, Uczestnik konkursu pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 

1.    Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy, jeżeli istnieją poważne powody. W takim przypadku Uczestnik otrzymuje zwrot kosztów rejestracji w przeciągu czterech tygodni od odwołania imprezy.
2.    Każdy Uczestnik konkursu wyraża zgodę na dokumentację konkursu przez Organizatora lub jego przedstawicieli, przedstawicieli prasy oraz innych mediów publicznych za pomocą obrazu lub/i dźwięku.

 

 

 

Częstochowa, 8 lipca 2014
Zarząd Fundacji

Przewiń do góry