Start / Fotosprint 2017 – Regulamin konkursu

Fotosprint 2017 – Regulamin konkursu

„OTWARTE MISTRZOSTWA JURY W FOTOGRAFOWANIU. FOTOSPRINT 2017”

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1.    Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu fotograficznego „OTWARTE MISTRZOSTWA JURY W FOTOGRAFOWANIU. FOTOSPRINT 2017” zwanego dalej konkursem.
2.    Konkurs został ustanowiony przez Fundację Festiwal Sztuki Fotoreportażu, która jest jednocześnie jego Organizatorem.
3.    Konkurs dofinansowany jest z środków publicznych Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz Urzędów Gmin Olsztyn Jurajski i Mstów.
4.    Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2

Cel i tematyka konkursu

 

1.    Celem konkursu są:
–  propagowanie sztuki fotografowania jako jednej z form artystycznego wyrazu;
– znajdowanie „magicznych” miejsc i zachęcanie do odkrywania na nowo miejsc powszechnie znanych.
2.    Temat główny stanowiący motto danej edycji konkursu, zostanie przekazany wszystkim zarejestrowanym Uczestnikom, którzy stawią się w miejscu startu ogłoszonym na stronie Organizatora.
3.    Tematyka konkursu zostanie przekazana Uczestnikom w dniu rozpoczęcia konkursu „FOTOSPRINT 2017″ po zakończeniu wszystkich formalności związanych z rejestracją Uczestników.

§ 3

Warunki uczestnictwa

 

1.    Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich osób fizycznych zajmujących się fotografią profesjonalnie bądź amatorsko.
2.    Jednym z warunków uczestnictwa jest posiadanie aparatu fotograficznego obsługującego format, na którym zostanie zarejestrowany materiał konkursowy. W związku z dynamicznym rozwojem technologii smartfonów, tabletów, od tej edycji Konkursu dopuszczamy możliwość rejestrowania za pomocą telefonów, tabletów wyposażonych w aparat fotograficzny o rozdzielczości matrycy min 10 mln pikseli i zapisujących zdjęcia w postaci plików jpg na karcie pamięci lub w pamięci urządzenia.
Wskazane jest ustawienie profilu kolorystycznego aparatu Adobe RGB oraz podwójna rejestracja zdjęć w formacie JPEG (obowiązkowo) i wyższych, np.: RAW, NEF jeżeli urządzenie posiada taką możliwość (w czasie trwania konkursu przekazujemy tylko pliki w formacie JPEG).
3.    Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy przejmują pełną odpowiedzialność za niepełnoletniego uczestnika.
4.    Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny z wyjątkiem kosztów rejestracji. Od Uczestników zostanie pobrana opłata rejestracyjna w wysokości 10 zł (przy wpłacie min. 3 dni przed startem) lub 15 zł przy wpłacie późniejszej. Możliwe jest odwołanie uczestnictwa i zwrot 50 % kosztów rejestracji jednak nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem konkursu. Po tym terminie zwrotów kosztów nie będzie. Możliwe są ewentualne zamiany uczestników jednak nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem imprezy
5.    Wniesienie opłaty rejestracyjnej w dniu imprezy możliwe jest w drodze wyjątku i uzasadnionych przypadkach, o czym decyduje Organizator.
6.    W uzasadnionych przypadkach Organizator może zwolnić Uczestnika lub grupę Uczestników z wniesienia opłaty rejestracyjnej.
7.    Uczestnikiem konkursu jest każdy, kto do dnia poprzedzającego dzień startu Konkursu do godz. 20:00 zarejestruje się na formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym na stronie Organizatora oraz wniesie opłatę rejestracyjną. Decyzją Organizatora dopuszcza się rejestrację i wniesienie opłaty rejestracyjnej w dniu imprezy, w uzasadnionych przypadkach.
8.    Organizator wyposaży każdego Uczestnika w kartę z numerem startowym, którego posiadanie jest niezbędne na starcie i w punkcie końcowym konkursu. Karta uczestnictwa ważna jest tylko w momencie zarejestrowania jej w punktach kontrolnych startu i mety.
9.    Dodatkowo każdy z zarejestrowanych wcześniej Uczestników zostanie indywidualnie poinformowany drogą elektroniczna o miejscu rozpoczęcia imprezy na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej podany w formularzu zgłoszeniowym.
10.    Uczestnicy konkursu ponoszą wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem prac konkursowych.

§ 4

Zasady zgłaszania prac konkursowych i przebieg Konkursu

 

1.    Prace konkursowe będą dwoma zdjęciami podlegającymi kryteriom Tematu głównego, przekazanego przez Organizatora w momencie startu. Warunkiem jest aby obie prace powstały w okresie między Startem i Metą Konkursu. Jedna z tych prac musi powstać na terenie Gminy Olsztyn, a druga na terenie Gminy Mstów. Organizator dopuszcza w uzasadnionym przypadku dostarczenie Przez Uczestnika tylko jednej pracy zrobionej na terenie jednej z tych Gmin.  Prace nie spełniające kryteriów postawionych w temacie konkursu mogą zostać odrzucone, a Uczestnik konkursu nie będzie miał możliwości zakwalifikowania się do Finału Konkursu.
2.    Spotkanie Uczestników rozpocznie się w jedną z sobotę, 21.października 2017r. o godzinie 9:00 na godzinę przed planowanym rozpoczęciem Konkursu (godzina 10:00) w centrum Olsztyna Jurajskiego, lub w siedzibie Urzędu Gminy, mającego siedzibę przy tym Rynku (Plac Marszałka Piłsudskiego 15). Organizator konkursu będzie obecny w punkcie startu od godziny 8:30.
3.    Po zakończonej rejestracji Uczestników, przekazaniu numerów startowych i odprawie, o  godzinie 10:00 zostanie ogłoszony Temat konkursu „Fotosprint 2017” niezbędny do zrealizowania poprawnych dwóch zdjęć, które wezmą udział w Finale Konkursu. W momencie ogłoszenia Tematu głównego każdy Uczestnik jest zobowiązany do sfotografowania tablicy startu.
4.    Organizator zobowiązuje się każdemu zarejestrowanemu Uczestnikowi przekazać numer startowy i temat oraz umożliwi sfotografowanie tablicy startu, o ile Uczestnik, nie później niż 15 minut po wyznaczonym czasie, pojawi się na linii startu.
5.    Pierwszy etap konkursu zakończy się tego samego dnia o godz. 16.00 spotkaniem w punkcie końcowym na Rynku w Mstowie (Gminny Ośrodek Kultury, Plac A. Mickiewicza 17, w samym centrum Miasta), gdzie będzie umieszczona tablica kontrolna Mety, której zdjęcie będzie elementem kończącym wykonywanie zdjęć konkursowych. Ponieważ jednak ze względów logistycznych dopuszczamy przesłanie zdjęć konkursowych e-mailem, sfotografowanie tablicy końcowej jest elementem zalecanym dla osób, które stawią się o godz. 16.00 w punkcie końcowym, ale nie obowiązkowym.
6.    W drugim etapie konkursu, tego samego dnia, w miejscu Mety i Finału Konkursu (Gminny Ośrodek Kultury w Mstowie, Plac A. Mickiewicza 17, w samym centrum Miasta), w godz.16.00-16.30 wszyscy Uczestnicy są zobowiązani do dostarczenia, na kartach pamięci, 2 wybranych zdjęć (jedno z Gminy Olsztyn Jurajski, jedno z Gminy Mstów) wraz z 1 dodatkowym, stanowiącym zdjęcie tablicy startowej (łącznie 2 lub 3 (w przypadku sfotografowania także tablicy mety) zdjęcia) w celu przeniesienia ich na nośnik pamięci Organizatora.
7.  Ze względów logistycznych dopuszczamy nadesłanie 3 zdjęć (2 zdjęcia konkursowe na zadany temat + zdjęcie mety) e-mailem na adres foto@fotosprint.org w dniu konkursu, w godz. 15.00-16.30 (decyduje data wysłania wiadomości)
8.    Uczestnik, który dostarczy osobiście, lub prześle e-mailem w dniu Konkursu w godzinach 16.00-16.30 mniej niż 1 zdjęcia konkursowe (preferujemy przekazanie 2 zdjęć, po jednym zrobionym na terenie każdej z Gmin Partnerskich: Olsztyn Jurajski i Mstów) oraz dodatkowo 1 zdjęcia zawierające tablicę startu (dodatkowo , nieobowiązkowo, osoby zgrywające zdjęcia osobiście mogą zgrać zdjęcie tablicy mety) zostanie automatycznie odsunięty od możliwości dalszego udziału w konkursie.
9. Podobnie odsunięty od dalszego udziału w konkursie zostanie Uczestnik, którego zdjęcie będzie naruszało dobre obyczaje, obraźliwych lub zakazanych.
10.    Wszyscy Uczestnicy, których prace nie będą odpowiadały merytorycznie regułom Konkursu, zostaną odsunięci z dalszej możliwości udziału w Konkursie, który ma za zadanie wyłonić zwycięzców.
11.    Organizator poinformuje osobiście wszystkich Uczestników, którzy zostaną odsunięci od możliwości dalszego udziału w konkursie.
12.    Uczestnik jest odpowiedzialny za transport podczas realizacji zdjęć konkursowych i wykonuje go na własny koszt, z wyjątkiem  transportu Olsztyn Jurajski – Mstów w okolicach połowy czasu trwania Konkursu, który bezpłatnie zapewnia Organizator.
13.    Finał Konkursu odbędzie się tego samego dnia ok. godz. 17.00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Mstowie, przy Placu A. Mickiewicza 17.
14.    Organizator poinformuje wszystkich Uczestników o dokładnej godzinie Wielkiego Finału Konkursu po zakończeniu przenoszenia prac Uczestników na nośniki pamięci Organizatora.
15.    Bezwzględnie zakazuje się Uczestnikom konkursu przekazywania treści obraźliwych lub/i pornografii. Wszystkie prace zawierające wymienione treści zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
16.   Niedopuszczalna jest wszelka obróbka (postprodukcja)  zdjęć w programach graficznych i w oprogramowaniu aparatu poza podstawową, możliwą do uzyskania w ciemni fotograficznej. Dopuszcza się jedynie podstawową obróbkę polegającą na: kadrowaniu, rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany (fotomontaż, manipulacja cyfrowa) są niedopuszczalne.
17. Zdjęcia niespełniające wymagań konkursowych zostaną zdyskwalifikowane a ich autor niedopuszczony do kolejnego etapu Konkursu.

 

§ 5

Komisja konkursowa i zasady wyłonienia laureatów

 

1.    Kapituła konkursu jest powołana na wniosek Organizatora Fundacji Festiwal Sztuki Fotoreportażu.
2.    Kapituła składać się będzie z uznanych fotoreporterów. W skład kapituły wejdą 2- 3 osoby.
3.    Zadaniem kapituły jest:
– rzetelna, sumienna i obiektywna ocena prac;
– wybór finalistów konkursu;
– przeprowadzenie publicznego otwartego finału konkursu i wybór jego laureatów w interakcji z widzami i autorami.
4.    Przy ocenie prac Kapituła bierze pod uwagę następujące kryteria oceny:
– spełnienia założeń ideowych konkursu;
– jakość walorów estetycznych i artystycznych.
5.    Ze względu na możliwy różnorodny charakter prac konkursowych Kapitule pozostawia się możliwość zastosowania dodatkowych kryteriów oceny, które odzwierciedlą specyfikę zgłoszonych do Konkursu prac.
6.    Członkowie kapituły dokonują oceny prac i wyboru finalistów nie znając danych personalnych ich autorów. W momencie, gdy zachodzi okoliczność mogąca podważyć bezstronność ich oceny, członkowie Kapituły mają obowiązek wstrzymania się od oceny danej pracy konkursowej.
7.    Finaliści i Laureaci zostaną wyłonieni w drodze głosowania. Uczestnicy i Publiczność będą mogli przyglądać się pogrupowanym losowo zdjęciom i publicznym obradom Jury, które wsłuchując się w głosy Uczestników i Publiczności będzie wybierać finalistów każdej z grup eliminacyjnych, a następnie w kolejnych turach pucharowych (1/16,1/8, ¼, ½, finał) doprowadzić do interaktywnego wyboru trójki zwycięzców. Wybory zwycięskich zdjęć w formie sportowej, pucharowej rywalizacji będą miały charakter warsztatów fotograficznych, pod kierunkiem uznanego fotografika. Uczestnicy i Publiczność będzie mogła wyrażać swoje zdanie na temat wyborów Jury i poszczególnych prac (w sposób kulturalny i uniemożliwiający identyfikację autora) , ale Ich głos może, ale nie musi być brany pod uwagę przez członków Kapituły. Zawsze decydującym będzie głos przewodniczącego Kapituły. Kulminacyjnym punktem Wielkiego Finału będzie ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
8.    W przypadku nie wyłonienia przez Kapitułę laureatów I, II i/lub III miejsca, Organizator zastrzega sobie prawo innego rozdziału nagród lub odstąpienie od ich przyznania.
9.    Nagrody: Organizator zapewnia nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i II miejsca plus ewentualne wyróżnienia oraz tytuły Mistrza Jury 2017 w Fotografowaniu, I-ego V-ce Mistrza i II-ego V-ce Mistrza wraz z medalami.
10. Zakończenie Wielkiego Finału. Na zakończenie Wielkiego Finału, w miarę możliwości czasowych, przewidziane jest spotkanie z Jurorami i pokazy Ich zdjęć.

§ 6

Ochrona danych osobowych

1.    Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez Organizatora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz identyfikacji Uczestników i Laureatów konkursu, wydania nagród oraz publicznego podania imion i nazwisk wszystkich Uczestników, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
2.   Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją konkursu Fundacja Festiwal Sztuki Fotoreportażu z siedzibą w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 1. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) wyłącznie w celu realizacji konkursu, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu zebrania zgłoszeń do konkursu, przesyłania informacji o konkursie oraz wydania nagród w konkursie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania.
Dane twórców materiałów nagrodzonych w konkursie zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu oraz upublicznione w mediach w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku oraz informacji o pracy konkursowej za zgodą osób, których dane dotyczą.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie. Jeśli uczestnik konkursu cofnie zgodę na przetwarzanie danych w celu realizacji konkursu, jego dane zostaną usunięte i nie będzie mógł brać dalej udziału w konkursie.
W przypadku wyrażenia osobnej zgody dane będą przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu wysyłania informacji o działaniach podejmowanych przez Fundację, w tym newsletterów.

§ 7

Prawa autorskie

 

1.    Uczestnik konkursu poprzez zgłoszenie prac konkursowych, oświadcza, że przysługują mu do niej autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, jest uprawniony do  rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na fotografii, a także przejmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej.
2.    Uczestnik konkursu upoważnia nieodpłatnie Organizatora do wprowadzenia  zdjęć do pamięci komputera, przechowywania i korzystania ( w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie, na zasadzie licencji niewyłącznej) w celu związanym z promowaniem konkursów Fotosprint, Fotomaraton lub Fundacji w formie druku, audio, wideo oraz internecie i intranecie, we wszystkich działaniach związanych z promowaniem Fundacji i jej Konkursów i zobowiązuje się zgody tej nie cofnąć. Zgoda ta jest rozszerzona także na Współorganizatorów i Partnerów Fundacji, związanych z tym Konkursem, w szczególności Województwo Śląskie, Gminę Olsztyn Jurajski i Gminę Mstów oraz promocję tych regionów, a w przypadku zdjęć nagrodzonych także innych Partnerów, Jurorów,  Sponsorów, Patronów Medialnych tego Konkursu.
3.   Uczestnik zgadza się na posługiwanie przez Organizatora Konkursu i jego Partnerów i Patronów swoim Imieniem i Nazwiskiem w celach informacyjnych.
4.    W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze zdjęć, Uczestnik konkursu pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 

1.    Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy, jeżeli istnieją poważne powody. W takim przypadku Uczestnik otrzymuje zwrot kosztów rejestracji w przeciągu czterech tygodni od odwołania imprezy.
2.       Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe z udziałem Uczestników Konkursu podczas jego trwania jak i odpowiedzialności cywilnej za działania i zaniechania uczestników. Uczestnicy startują w Konkursie na własną odpowiedzialność,
3.    Każdy Uczestnik konkursu wyraża zgodę na dokumentację konkursu przez Organizatora lub jego przedstawicieli, przedstawicieli prasy oraz innych mediów publicznych za pomocą obrazu lub/i dźwięku.
4.   Organizator nie odpowiada za naruszenie praw osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem z nadesłanych utworów, chyba że naruszenie praw jest zawinione przez Organizatora.
5.   Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych przez uczestników konkursu. Zmieniony regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. O wszelkich zmianach Organizator będzie informować na oficjalnej stronie internetowej.
6. Niniejszy regulamin będzie dostępny na stronie internetowej i w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.

Częstochowa, 25 września 2017
Zarząd Fundacji Festiwal Sztuki Fotoreportażu

 

 

 

 

Przewiń do góry