Start / O fundacji / Statut Fundacji

Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI
„FUNDACJA FESTIWAL SZTUKI FOTOREPORTAŻU”

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Festiwal Sztuki Fotoreportażu, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Przemysław Porwich
Marcin Szpądrowski
zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Adama Sadowskiego w kancelarii notarialnej w Częstochowie, ul Dąbrowskiego 15, w dniu 07.11.2012 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

 

§ 2

 

Fundacja ma osobowość prawną.

 

§ 3

 

Siedzibą fundacji jest miasto Częstochowa

 

§ 4

 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
3. Ministrem właściwym dla działalności statutowej Fundacji jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

§ 5

 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

 

Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 6

 

Celami Fundacji są:

1. Popularyzowanie sztuk wizualnych związanych z fotografią ze szczególnym uwzględnieniem fotoreportażu.
2. Propagowanie wiedzy w zakresie fotografii analogowej i cyfrowej.
3. Utworzenie „Muzeum Fotografii Reportażowej”.
4. Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego
5. Rozwijanie działań w zakresie edukacji, ekologii i zrównoważonego rozwoju

 

§ 7

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Zorganizowanie i prowadzenie „Festiwalu Sztuki Fotoreportażu”.
2. Prowadzenie sympozjów, kursów, szkoleń, warsztatów i spotkań dla zainteresowanych sztuką fotoreportażu.
3. Rzecznictwo interesów grup związanych ze sztukami wizualnymi w zakresie fotografii.
4. Działalność edukacyjną, adresowaną do dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych.
5. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
6. Prowadzenie analiz i studiów z zakresu sztuk wizualnych w dziedzinie fotografii ze szczególnym uwzględnieniem fotografii reportażowej.
7. Gromadzenie prac i dzieł z zakresu sztuk wizualnych w celu udostępniania ich społeczeństwu.
8. Organizację i finansowanie wystaw fotografii reportażowej.
9. Prowadzenie pracowni wizualnych, fotograficznych i medialnych.
10. Organizację spotkań i sympozjów z zakresu działalności statutowej.
11. Dokumentowanie zbiorów Fundacji i wydarzeń metodą elektroniczną i drukiem
12. Realizację projektu konkursu „Fotomaraton”.
13. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi twórcami i instytucjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz osobami wskazującymi zainteresowanie działalnością statutową.
14. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest sztuka fotografii.
15. Działalność wydawniczą i badawczą.
16. Możliwe prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie statutu Fundacji.

 

§ 8

 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

Majątek i dochody Fundacji

 

§ 9

 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 11.000,00 (jedenaście tysięcy) złotych w skład którego wchodzą:

1. środki pieniężne w kwocie 1.000,00 złotych wniesione w równych częściach przez Fundatorów
2. domeny internetowe wniesione przez Fundatorów wg poniższego zestawienia:

 

Fundator Przemysław Porwich:
festiwalfotoreportazu.pl  o wartości 1250,00 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt)
festiwalsztukifotoreportazu.org o wartości 1250,00 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt)
fotomaraton.com.pl o wartości 1250,00 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt)
festiwalfoto.pl o wartości 1250,00 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt)

 

Fundator Marcin Szpądrowski:
photocall.eu o wartości 1250,00 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt)
mojaczestochowa.com o wartości 1250,00 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt)
mojaczestochowa.eu o wartości 1250,00 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt)
naszaczestochowa.eu o wartości 1250,00 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt)

oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

§ 10

 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji.

 

§ 11

 

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Władze Fundacji

 

§ 12

 

1. Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

 

Rada Fundacji

 

§ 13

 

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

 

§ 14

 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Zmiana składu Zarządu fundacji wymaga jednomyślnej uchwały.

 

§ 15

 

Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

 

§ 16

 

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

Zarząd Fundacji

 

§ 17

 

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.
2.Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3.Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu i Wiceprezesa.
4.Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

 

§ 18

 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

Sposób Reprezentacji

 

§ 19

 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
2. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych do 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes lub V-ce Prezes Fundacji.

 

Zmiana Statutu

 

§ 20

 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

 

Połączenie z inną fundacją

 

§ 21

 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

§ 22

 

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji.

 

§ 23

 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorami Fundacji są członkowie ostatniego Zarządu chyba, że Rada fundacji postanowi inaczej.

 

§ 24

 

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

§ 25

 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji społecznych lub instytucji kultury o zbliżonych celach.
Powyższe nie dotyczy praw majątkowych będących majątkiem założycielskim, które zostaną zwrotnie przeniesione na fundatorów.

Przewiń do góry