Start / Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Fundacja Festiwal Sztuki Fotoreportażu z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Dąbrowskiego 1, 42-200 Częstochowa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział XVII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000439971, o numerze NIP 5732843812, o numerze REGON 243113279 (dalej „Fundacja FSF”)  przestrzega zasad prywatności osób fizycznych korzystających z serwisu działającego pod adresem: www.festiwalfotoreportazu.pl, www.festiwalsztukifotoreportazu.org, www.festiwalfoto.pl, www.fotomaraton.info, www.fotosprint.org, www.festiwalsztukifotoreportazu.org, www.fotomaraton.org.

 

2. Niniejsze Zasady Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych:

 • Uczestników konkursów i wydarzeń organizowanych przez Fundację Festiwal Sztuki Fotoreportażu, ogłaszanych pod adresem www.festiwalfotoreportazu.pl, www.festiwalsztukifotoreportazu.org, www.festiwalfoto.pl, www.fotomaraton.info  (tj. osób fizycznych, które ukończyły co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, która dokonuje lub zamierza dokonać rejestracji do wydarzeń organizowanych przez Fundację na stronach Fundacji FSF)
 • innych osób fizycznych (Użytkowników serwisu), które korzystają z serwisu działającego pod adresem www.festiwalfotoreportazu.pl, www.festiwalsztukifotoreportazu.org, www.festiwalfoto.pl, www.fotomaraton.info, a w szczególności: osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach ww. serwisu, osób zainteresowanych współpracą z Fundacją FSF lub kontaktem z Fundacją FSF w jakimkolwiek innym celu (zapytania, komentarze itd.).

 

3. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu: Festiwal Sztuki Fotoreportażu oraz osób korzystających z serwisu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Fundacja Festiwal Sztuki Fotoreportażu.

 

4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Fundację w celu prowadzenia działalności statutowej, a w szczególności:

 • świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem konkursów i wydarzeń,
 • marketingu usług świadczonych przez Fundację oraz marketingu usług świadczonych przez podmioty trzecie (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody),
 • obsługi procesu Rejestracji (tj. jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika serwisu Konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Fundację na stronie serwisu Fundacji FSF),
 • ewentualnego dochodzenia roszczeń,
 • przesyłania przez Fundację na wskazany adres poczty elektronicznej – w formie elektronicznej – zamówionego biuletynu (newsletter),
 • wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • zapewnienia sprawnego funkcjonowania serwisu Fundacji FSF,
 • tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,
 • tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu Fundacji FSF,
 • dostosowania serwisu Fundacji FSF do potrzeb ww. osób oraz Użytkowników serwisu i Uczestników wydarzeń organizowanych przez Fundację FSF,

 

5. Dane osobowe osób korzystających z serwisu, a nie będących Uczestnikami wydarzeń organizowanych przez Fundację FSF przetwarzane są przez Fundację FSF w celu:

 • dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb ww. osób oraz Klientów,
 • ewentualnego dochodzenia roszczeń,
 • wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także
 • tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.

 

6. Fundacja FSF zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkowników serwisu lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

7. Poza przypadkami wskazanymi w pkt 1.6. powyżej informacje dotyczące Uczestników konkursów lub/i wydarzeń organizowanych przez Fundację lub osoby korzystającej z serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta.

 

8. Dane dotyczące Użytkowników serwisu wydarzeń organizowanych przez Fundację FSF lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu Fundacji FSF, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z serwisu Festiwal Sztuki Fotoreportażu oraz wykonywaniem umów w przypadku uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Fundację FSF (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa reklamacji i realizacja uprawnień konsumenckich), a następnie zostaną usunięte z systemu).

 

9. W przypadku gdy Fundacja FSF występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS, bluetooth i inne), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez wysłanie maila na adres biuro@festiwalfotoreportazu.pl wpisując w tytule słowo „rezygnacja”

 

10. Fundacja FSF, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika oraz osoby korzystającej z serwisu oraz innych danych, o których mowa w niniejszej Polityce prywatności operatorowi, w celu prawidłowego wykonania przez ww. operatora  czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem serwisem Festiwal Sztuki Fotoreportażu. Przekazanie danych Użytkownika Operatorowi w celu wykonania umowy powierzenia, o której mowa wyżej, następuje z momentem podania tych danych przez Użytkownika serwisu w trakcie procesu Rejestracji. Przekazanie danych osób korzystających z serwisu, a nie będących Uczestnikami wydarzeń organizowanych przez Fundację FSF, następuje z momentem rozpoczęcia korzystania z serwisu przez daną osobę.

 

11. Każdy Użytkownik serwisu Festiwal Sztuki Fotoreportażu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać maila na adres biuro@festiwalfotoreportażu.pl

 

12. Fundacja FSF informuje, że będzie przetwarzała dane osobowe, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika oraz innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu, a także czasu połączenia ww. osób z serwisem Festiwal Sztuki Fotoreportażu oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika lub innej osoby fizycznej w serwisie Fundacji. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

 

13. Fundacja wykorzystuje pliki typu Cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Festiwal Sztuki Fotoreportażu przez Użytkownika lub inną osobę fizyczną.

 

14. Fundacja FSF oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom oraz innym osobom fizycznym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu Sklepu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Fundacji na konto e-mail: biuro@festiwalfotoreportazu.pl

 

15. Jednocześnie Fundacja FSF oświadcza, że stosowane przy ochronie serwisu Festiwal Sztuki Fotoreportażu nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

 

16. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Użytkowników serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z serwisu Festiwal Sztuki Fotoreportażu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Użytkowników na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z serwisu.

Przewiń do góry