Start / Regulamin Konkursu Fotosprint 2015 !

Regulamin Konkursu Fotosprint 2015 !

I OTWARTE MISTRZOSTWA CZĘSTOCHOWY W FOTOGRAFOWANIU. FOTOSPRINT 2015”

REGULAMIN KONKURSU

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1.    Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu fotograficznego „I OTWARTE MISTRZOSTWA CZĘSTOCHOWY W FOTOGRAFOWANIU. FOTOSPRINT 2015” zwanego dalej konkursem.
2.    Konkurs został ustanowiony przez Fundację Festiwal Sztuki Fotoreportażu, która jest jednocześnie jego Organizatorem.
3.    Konkurs dofinansowany jest ze środków publicznych Urzędu Miejskiego w Częstochowie
4.    Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2

Cel i tematyka konkursu

 

1.    Celem konkursu są:
–  propagowanie sztuki fotografowania jako jednej z form artystycznego wyrazu;
– znajdowanie „magicznych” miejsc i zachęcanie do odkrywania na nowo miejsc powszechnie znanych.
2.    Temat główny stanowiący motto danej edycji konkursu, zostanie przekazany wszystkim zarejestrowanym Uczestnikom, którzy stawią się w miejscu startu ogłoszonym na stronie Organizatora.
3.    Tematyka konkursu zostanie przekazana Uczestnikom w dniu rozpoczęcia konkursu „FOTOSPRINT 2015″ po zakończeniu wszystkich formalności związanych z rejestracją Uczestników.

 

§ 3

Warunki uczestnictwa

 

1.    Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich osób fizycznych zajmujących się fotografią profesjonalnie bądź amatorsko.
2.    Jednym z warunków uczestnictwa jest posiadanie aparatu fotograficznego obsługującego format, na którym zostanie zarejestrowany materiał konkursowy.  W konkursie wykluczamy możliwość rejestrowania za pomocą telefonów wyposażonych w aparat fotograficzny .

Wskazane jest ustawienie profilu kolorystycznego aparatu Adobe RGB oraz podwójna rejestracja zdjęć w formacie JPEG (obowiązkowo) i wyższych, np.: RAW, NEF jeżeli urządzenie posiada taką możliwość (w czasie trwania konkursu przekazujemy tylko pliki w formacie JPEG).
3.    Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy przejmują pełną odpowiedzialność za niepełnoletniego uczestnika.
4.    Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny z wyjątkiem kosztów rejestracji. Od Uczestników zostanie pobrana opłata rejestracyjna w wysokości 10 zł (przy wpłacie do 30 września 2015) lub 15 zł przy wpłacie późniejszej. Możliwe jest odwołanie uczestnictwa i zwrot 50 % kosztów rejestracji jednak nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem konkursu. Po tym terminie zwrotów kosztów nie będzie. Możliwe są ewentualne zamiany uczestników jednak nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem imprezy
5.    Wniesienie opłaty rejestracyjnej w dniu imprezy możliwe jest w drodze wyjątku i uzasadnionych przypadkach, o czym decyduje Organizator.
6.    W uzasadnionych przypadkach Organizator może zwolnić Uczestnika lub grupę Uczestników z wniesienia opłaty rejestracyjnej.
7.    Uczestnikiem konkursu jest każdy, kto do dnia poprzedzającego dzień startu Konkursu do godz. 20:00 zarejestruje się na formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym na stronie Organizatora oraz wniesie opłatę rejestracyjną. Decyzją Organizatora dopuszcza się rejestrację i wniesienie opłaty rejestracyjnej w dniu imprezy, w uzasadnionych przypadkach.
8.    Organizator wyposaży każdego Uczestnika w kartę z numerem startowym, którego posiadanie jest niezbędne na starcie i w punkcie końcowym konkursu. Karta uczestnictwa ważna jest tylko w momencie zarejestrowania jej w punktach kontrolnych startu i mety.
9.    Dodatkowo każdy z zarejestrowanych wcześniej Uczestników zostanie indywidualnie poinformowany drogą elektroniczna o miejscu rozpoczęcia imprezy na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej podany w formularzu zgłoszeniowym.
10.    Uczestnicy konkursu ponoszą wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem prac konkursowych.

 

§ 4

Zasady zgłaszania prac konkursowych i przebieg Konkursu

 

1.    Praca konkursowa będzie jednym zdjęciem podlegających kryteriom Tematu głównego, przekazanego przez Organizatora w momencie startu. Prace nie spełniające kryteriów postawionych w temacie konkursu mogą zostać odrzucone, a Uczestnik konkursu nie będzie miał możliwości zakwalifikowania się do Finału Konkursu.
2.    
Spotkanie Uczestników rozpocznie się 3. Października 2015r. o godzinie 9:00 na godzinę przed planowanym rozpoczęciem Konkursu (godzina 10:00) na Placu dr. Biegańskiego, w centrum Częstochowy (w okolicach budynku Odwachu, na prawo od ratusza). Organizator konkursu będzie obecny w punkcie startu od godziny 8:30.
3.    Po zakończonej rejestracji Uczestników, przekazaniu numerów startowych i odprawie, o godzinie 10:00 zostanie ogłoszony Temat konkursu „Fotosprint 2015” niezbędny do zrealizowania poprawnego zdjęcia, które weźmie udział w Finale Konkursu. W momencie ogłoszenia Tematu głównego każdy Uczestnik jest zobowiązany do sfotografowania tablicy startu.
4.    Organizator zobowiązuje się każdemu zarejestrowanemu Uczestnikowi przekazać numer startowy i temat oraz umożliwi
sfotografowanie tablicy startu, o ile Uczestnik, nie później niż 15 minut po wyznaczonym czasie, pojawi się na linii startu.
5.    Pierwszy etap konkursu zakończy się o godzinie 16:00 spotkaniem w punkcie końcowym („Pub Sportowy Stacherczak”, podziemia DH Schott, al. Kościuszki 1, w niedalekiekj odległości od punktu startu), gdzie będzie umieszczona tablica kontrolna, której zdjęcie będzie elementem obowiązkowym, kończącym wykonywanie zdjęć konkursowych.
7.    Każdy, kto nie przybędzie w wyznaczonym czasie na miejsce startu i do punktu końcowego, kończącego pierwszy etap konkursu, lub nie sfotografuje tablic startu i mety traci prawo do udziału w dalszej części konkursu, automatycznie rezygnując z dalszego udziału w konkursie.
8.    W drugim etapie konkursu, 3 października br., w miejscu Mety i Finału Konkursu („Pub Sportowy Stacherczak”, Częstochowa, al. Kościuszki 1), w godz.16.00-18.00 wszyscy Uczestnicy są zobowiązani do dostarczenia, na kartach pamięci, 1 wybranego zdjęcia wraz z 2 dodatkowymi, stanowiącymi zdjęcia tablicy startowej i tablicy końcowej (łącznie 3 zdjęcia) w celu przeniesienia ich na nośnik pamięci Organizatora.
9.    Uczestnik, na którego karcie pamięci będzie znajdowało się mniej lub więcej niż 1 zdjęcie konkursowe oraz dodatkowe 2 zdjęcia zawierające tablicę startu i tablicę mety lub/i nie przybędzie w wyznaczonym terminie Wielkiego Finału Konkursu zostanie automatycznie odsunięty od możliwości dalszego udziału w konkursie.

10. Podobnie odsunięty od dalszego udziału w konkursie zostanie Uczestnik, którego zdjęcie będzie naruszało dobre obyczaje, obraźliwych lub zakazanych.
11.    Wszyscy Uczestnicy, których prace nie będą odpowiadały merytorycznie regułom Konkursu, zostaną odsunięci z dalszej możliwości udziału w Konkursie, który ma za zadanie wyłonić zwycięzców.
12.    Organizator poinformuje osobiście wszystkich Uczestników, którzy zostaną odsunięci od możliwości dalszego udziału w konkursie.
14.    Uczestnik jest odpowiedzialny za transport podczas realizacji zdjęć konkursowych i wykonuje go na własny koszt.
15.    Finał Konkursu odbędzie się w 3. października br. ok. godz. 18.00, w „Pubie Sportowym Stacherczak”, w samym centrum miasta, w niedalekiej odległości od miejsca startu na placu Biegańskiego.
16.    Organizator poinformuje wszystkich Uczestników o dokładnej godzinie Wielkiego Finału Konkursu po zakończeniu przenoszenia prac Uczestników na nośniki pamięci Organizatora.
17.    Bezwzględnie zakazuje się Uczestnikom konkursu przekazywania treści obraźliwych lub/i pornografii. Wszystkie prace zawierające wymienione treści zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
18.   Niedopuszczalna jest wszelka obróbka (postprodukcja)  zdjęć w programach graficznych i w oprogramowaniu aparatu poza podstawową, możliwą do uzyskania w ciemni fotograficznej. Dopuszcza się jedynie podstawową obróbkę polegającą na: kadrowaniu, rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany (fotomontaż, manipulacja cyfrowa) są niedopuszczalne.
19. Zdjęcia niespełniające wymagań konkursowych zostaną zdyskwalifikowane a ich autor niedopuszczony do kolejnego etapu Konkursu.

 

§ 5

Komisja konkursowa i zasady wyłonienia laureatów

 

1.    Kapituła konkursu jest powołana na wniosek Organizatora Fundacji Festiwal Sztuki Fotoreportażu.
2.    Kapituła składać się będzie z uznanych fotoreporterów. W skład kapituły wchodzą 2- 3 osoby.
3.    Zadaniem kapituły jest:
– rzetelna, sumienna i obiektywna ocena prac;
– wybór finalistów konkursu;
– przeprowadzenie publicznego otwartego finału konkursu i wybór jego laureatów w interakcji z widzami i autorami.
4.    Przy ocenie prac Kapituła bierze pod uwagę następujące kryteria oceny:
– spełnienia założeń ideowych konkursu;
– jakość walorów estetycznych i artystycznych.
5.    Ze względu na możliwy różnorodny charakter prac konkursowych Kapitule pozostawia się możliwość zastosowania dodatkowych kryteriów oceny, które odzwierciedlą specyfikę zgłoszonych do Konkursu prac.
6.    Członkowie kapituły dokonują oceny prac i wyboru finalistów nie znając danych personalnych ich autorów. W momencie, gdy zachodzi okoliczność mogąca podważyć bezstronność ich oceny, członkowie Kapituły mają obowiązek wstrzymania się od oceny danej pracy konkursowej.
7.  
  Finaliści i Laureaci zostaną wyłonieni w drodze głosowania. Uczestnicy i Publiczność będą mogli przyglądać się pogrupowanym losowo zdjęciom i publicznym obradom Jury, które wsłuchując się w głosy Uczestników i Publiczności będzie wybierać finalistów każdej z grup eliminacyjnych, a następnie w kolejnych turach pucharowych (1/16,1/8, ¼, ½, finał) doprowadzić do interaktywnego wyboru trójki zwycięzców. Wybory zwycięskich zdjęć w formie sportowej, pucharowej rywalizacji będą miały charakter warsztatów fotograficznych, pod kierunkiem uznanego fotografika. Uczestnicy i Publicznoś

będzie mogła wyrażać swoje zdanie na temat wyborów Jury i poszczególnych prac (w sposób kulturalny i uniemożliwiający identyfikację autora) , ale Ich głos może, ale nie musi być brany pod uwagę przez członków Kapituły. Zawsze decydującym będzie głos przewodniczącego Kapituły. Kulminacyjnym punktem Wielkiego Finału będzie ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
8.    W przypadku nie wyłonienia przez Kapitułę laureatów I, II i/lub III miejsca, Organizator zastrzega sobie prawo innego rozdziału nagród lub odstąpienie od ich przyznania.
9.    Nagrody:
Przewidziane są nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i II miejsca plus ewentualne wyróżnienia. Mecenasem nagród w konkursie fest Nikon Polska.
10. Zakończenie Wielkiego Finału. Na zakończenie Wielkiego Finału, w miarę możliwości czasowych, przewidziane jest spotkanie Jurorami i pokazy Ich zdjęć.

§ 6

Ochrona danych osobowych

 1.    Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez Organizatora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz identyfikacji Uczestników i Laureatów konkursu, wydania nagród oraz publicznego podania imion i nazwisk wszystkich Uczestników, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
2.    Uczestnik konkursu ma prawo wglądu i poprawiania danych osobowych.

§ 7

Prawa autorskie

 

1.    Uczestnik konkursu poprzez zgłoszenie pracy konkursowej, oświadcza, że przysługują mu do niej autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, jest uprawniony do  rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na fotografii, a także przejmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej.
2.    Uczestnik konkursu upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania ( w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu związanym z promowaniem konkursu Fotosprint, Fotomaraton, Fundacji, Miasta, Województwa lub któregoś ze Sponsorów lub Patronów, a w szczególności działaniach promocyjnych na następujących polach:
– utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w formie zapisu cyfrowego, niezależnie od standardu, systemu lub formatu,
– wprowadzenie do pamięci komputera i przechowywanie,
– wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie, wykorzystywanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, produkt placement, public relations;
– inne przypadki rozpowszechniania zdjęć, w tym wyświetlanie i ich utrwaleń,
– dokonywanie opracowań zdjęć, w tym prawo do obróbki komputerowej oraz zmian i modyfikacji zdjęć, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystanie opracowań.
3.    Uczestnik uprawnia Organizatora do udzielania dalszej licencji na wykorzystywanie materiałów konkursowych.
4.    Uczestnik zgadza się na posługiwanie przez Organizatora jego Imieniem i Nazwiskiem w celach informacyjnych.
5.    Ponadto Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć.
6.    W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze zdjęć, Uczestnik konkursu pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 

1.    Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy, jeżeli istnieją poważne powody. W takim przypadku Uczestnik otrzymuje zwrot kosztów rejestracji w przeciągu czterech tygodni od odwołania imprezy.
2.    Każdy Uczestnik konkursu wyraża zgodę na dokumentację konkursu przez Organizatora lub jego przedstawicieli, przedstawicieli prasy oraz innych mediów publicznych za pomocą obrazu lub/i dźwięku.

 

 

 

Częstochowa, 14 sierpnia 2015
Zarząd Fundacji Festiwal sztuki Fotoreportażu

Przewiń do góry